Nyheter

Arbetsmiljöverket


Hög skaderisk inom transportbranschen

Arbetsskadorna ökar stadigt inom transportsektorn. Arbetsmiljöverkets statistik visar att de som arbetar inom transportbranschen löper dubbelt så hög risk att skada sig i arbetet jämfört med andra branscher.

 


Fordonsförare mest utsatta

Åkerinäringen är ett skadedrabbat verksamhetsområde. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet arbetsskador inom transportsektorn ökade med hela 18 procent från år 2008 till år 2012.


Under år 2012 anmäldes över 3 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 500 arbetssjukdomar inom transportbranschen. Lastbils- och långtradarchaufförer är mest riskutsatta och står för över 80 procent av anmälda arbetsskador. Vanliga skadeorsaker är fallolyckor och att förlora kontrollen över sitt fordon eller transportutrustning.


Belastningsskador vanliga

Belastningsskador är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar inom transportbranschen och beror ofta på tunga lyft eller repetitivt arbete. Även sociala och organisatoriska faktorer har en stor betydelse för arbetsmiljön och hälsan.


Bra arbetsmiljö gynnar alla

Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, och gäller även den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön kan olyckor, belastningsskador och annan ohälsa förebyggas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka anställdas hälsa och säkerhet.

500 dödsolyckor i arbetet under 10 år Klicka här för att läsa mer


Färre dödsolyckor men fler arbetssjukdomar Klicka här för att läsa mer


Förlängning av YKB-kortets giltighetstid Klicka här för att läsa mer


Färre omkomna i trafiken under 2020 Klicka här för att läsa mer


Säkerhetsbrister i 7 av 10 transportföretag Klicka här för att läsa mer


Anmälda beslastningsskador ökar drastiskt Klicka här för att läsa mer


Kollegahjälpen firar 20 år, läs mer om hur den viktiga kollegahjälpen för lastbilsförare fungerar Klicka här


Färre döda i trafiken än någonsin 2019 Klicka för att läsa mer


Arbetsmiljön allt viktigare för HR Klicka för att läsa mer


Färre döda på jobbet Klicka för att läsa mer


Över 7000 chaufförer skadade på 5 år Klicka här föra att läsa mer


Lägsta siffran någonsin för antalet döda i trafiken 2019 Klicka här för att läsa mer


Så många omkom på jobbet 2019 Klicka här för att läsa mer


Minskade utsläpp från trafiken 2019 Klicka här för att läsa mer


Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas på rätt sätt Klicka här för att läsa mer


Antalet döda i arbetet ökar Klicka för att läsa mer


Osund konkurrens, Arbetsmiljöverket Klicka för att läsa mer


Bristen på lastbilsförare akut! Klicka för att läsa mer


Lastning och lossning,  farligt momentet för lastbilsförare! Klicka för att läsa mer


Lastbilsförare, det farligaste yrket! Klicka för att läsa mer


Transportbranschen toppar skadelistan igen! Klicka för att läsa mer


A.U.T Consulting AB erbjuder en ny arbetsmiljötjänst för åkerier.

Med hjälp av A.U.T Consultings nya databas anpassad för åkerier får du hjälp med att hålla reda på vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär för dig. Du får en förteckning av de viktigaste föreskrifterna som gäller ditt åkeri, dessutom finns de sammanfattade med en enklare text. I databasen finns även mallar, checklistor och exempel. För endast 2.20 kr/dag får du hjälp med att uppfylla Arbetsmiljöverkets regelverk. Kontakta mig för mer information


253 döda i trafiken 2017. Klicka här för att läsa mer


Lastbilsförare toppar dödsstatistiken. Klicka för att läsa mer


Ta industrins dödsfällor på allvar, lastbilsförare påkörd av truck. Klicka för att läas mer


Ny ISO-standrad för arbetsmiljö klar Klicka för att läsa mer


Fortfarande stor brist på lastbilsförare Klicka för att läsa merSå många dog på jobbet 2017 Klicka här för att läsa mer


254 personer omkom på väg under 2017 Klicka för att läsa mer


10 Lastbilsförare omkom i arbetet under 2017 Klicka för att läsa mer


Dålig arbetsmiljö kostar 164 miljarder/år Klicka för att läsa mer


Många lastbilschaufförer dog på jobbet under 2016

De arbetsrelaterade dödsolyckorna har minskat de senaste fyra åren, men ändå fick 43 personer sätta livet till i arbetsplatsolyckor 2016. Fordon var inblandade i 62 procent av dödsfallen. Klicka för att läas mer


Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Den 31 mars 2016 börjar den nya föreskriften att gälla. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Nedan kommer föreskriften i korthet, för att läsa föreskriften i sin helhet se AFS 2015:4

Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper om:

•Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

•Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Ett sätt att få den kunskapen är utbildning för chefer. Arbetsledare och skyddsombud. Arbetsgivaren ska också se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Mål

Arbetsgivaren ska sätta mål för hur man ska främja hälsa och motverka ohälsa . Dessa ska dokumenteras om arbetsplatsen har mer än 10 anställda.

Ledningen ska i samverkan med de anställda ta fram målen och de ska vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn. Samtliga anställda ska vara informerade om målen.

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet, vilket kan innebära minskad arbetsmängd, ökad bemanning eller ändrad prioritetsordning.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till

1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,

2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,

3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,

4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och

5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.


Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa.

1. skiftarbete,

2. arbete nattetid,

3. delade arbetspass,

4. stor omfattning av övertidsarbete,

5. långa arbetspass, och

6. långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar.

Arbetsgivaren bör särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning. Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till att arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor.


Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en policy.

Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.

Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå

1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer

2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och

3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.Transportstyrelsen utreder skärpt beställaransvare!


På torsdagen gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt beställaransvar, detta ska redovisas redan i mars 2016. Klicka för att läsa mer


Chefens inställning påverkar säkerheten


Att högsta ledningen betonar och prioriterar säkerhet är den enskilt viktigaste faktorn för att förebygga olyckor på arbetsplatser. Det gäller all kommunikation, från information och feedback till målstyrning och bonussystem. Klicka för att läsa mer


Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket kräver riskbedömning av kemikalier.Klicka för att läsa mer


Arbetsmiljöverket gör kontroller av företag på väg. Klicka för att läas mer.


Transportbranschen ligger högt i statistiken för arbetsskador! Klicka för att läsa mer.


Närmare var fjärde person som dog i jobbet 2014 var lastbilschaufför! Klicka för att läsa mer.

Dödsolyckorna på arbetet ökade 2014 jämfört med året innan, då 48 personer miste livet i arbetsolyckor. Och ett nytt yrke har blivit Sveriges farligaste: lastbilschaufför. Det gör yrket dödligare än byggnadsarbetare, industriarbetare och lantbrukare, som brukar vara hårt drabbade av dödsolyckorEnkel ljuslösning sparar stora pengar! Klicka för att läsa mer!


Lastbilsförare mår dåligt efter självmordskrockar! Klicka för att läsa mer.