Tjänster


 A.U.T Consulting AB erbjuder en ny arbetsmiljötjänst för åkerier.

    Med hjälp av A.U.T Consultings nya databas anpassad för åkerier får du hjälp med att hålla reda

    på vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter innebär för dig. Du får en förteckning av de viktigaste       

    föreskrifterna som gäller ditt åkeri, dessutom finns de sammanfattade med en enklare text. I

    databasen finns även mallar, checklistor och exempel. För endast 2.20 kr/dag får du hjälp med

    att uppfylla Arbetsmiljöverkets regelverk. Kontakta mig för mer information


 Arbetsmiljö

    Har arbetat med arbetsmiljö sedan 1986, varav de senaste 17 åren i huvudsak inom   

    transportbranschen. 

    Dessförinnan har jag erfarenheter från t.ex. små verkstadsindustrier, försvaret, kommuner och

    statliga  myndigheter, m.m. 

   

  • Utbildningar  i arbetsmiljö  som anpassas efter behovet, det kan vara allt från en tre-dagars skyddsombudsutbildning till en kortare information för hela personalen eller en utbildning för arbetsmiljöansvariga tjänstemän.
  • SAM, Systematiskt ArbetsMiljöarbete. Behöver du hjälp med att komma igång eller att uppdatera arbetsmiljöarbetet?
  • Riskbedömning/Skyddsronder
  • Har du haft besök av Arbetsmiljöverket och vill ha hjälp med att åtgärda eventuella brister?


 Ledningssystem

   Arbetar sedan 2012 med att, inom åkeribranschen, revidera ISO:s ledningssystem inom kvalitet,

  miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.


  • Behöver du hjälp med att bygga upp eller uppdatera ditt ledningsystem , där kan jag vara bollplank eller praktiskt hjälpa er med att bygga upp ett för er anpassat ledningssystem.
  • Internevisoner. Genom  att anlita en extern hjälp för att genomföra internrevisoner ökar ofta möjlighterna att förbättra och utveckla ledningssystemen.


 YKB, Yrkeskompetensbevis

  • Utbildar enligt Tya:s koncept  i delkurs 3 lagar och regler, delkurs 4 ergonomi och hälsa, delkurs 5  kundfokus och trafiksäkerhet
  • Utbildar enligt Sveriges  Åkeriföretags koncept delkurs 1-5,