Arkiv

Arbetsmiljöverket ökar krav på TMA-skydd. Klicka för att läsa meArbetsmiljöverket inför sanktionsavgifter


Från den 1 juli 2014 kommer ett 40-tal föreskrifter (AFS:ar) från Arbetsmiljöverket att beläggas med sanktionsavgifter istället för som tidigare böter. Det innebär att Arbetsmiljöverket själva kan bestämma om sanktionsavgift vid överträdelse av föreskrift istället för som nu när det ska

gå via åklagare och tingsrätt.

Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har samt på företagets storlek räknat i antalet sysselsatta. Det finns dock kvar några föreskrifter som har kvar straffet i form av böter, ett exempel är föreskriften om ”Minderårigas arbetsmiljö ”.

För transportbranschen finns det ett antal föreskrifter som är särskilt intressanta med olika intervaller på sanktionsavgifter.Arbetskador och arbetssjukdomar ökar i transportbranschen. Klicka för att läsa mer.

Lastbilsförare stod också för 36% av arbetsolycksfallen inom transportbranschen och 17% av arbetssjukdomsfallen. Vanligaste typen av olyckor är fallolyckor och det är tunga lyft och drag samt buller som gör dem sjuka. Arbetssjukdom blir allt vanligar medan olyckstalet ligger stabilt. Det visar en ny trendindikator som TYA tagit fram


Arbetsmiljöverket


Hög skaderisk inom transportbranschen

Arbetsskadorna ökar stadigt inom transportsektorn. Arbetsmiljöverkets statistik visar att de som arbetar inom transportbranschen löper dubbelt så hög risk att skada sig i arbetet jämfört med andra branscher.

 


Fordonsförare mest utsatta

Åkerinäringen är ett skadedrabbat verksamhetsområde. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet arbetsskador inom transportsektorn ökade med hela 18 procent från år 2008 till år 2012.


Under år 2012 anmäldes över 3 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 500 arbetssjukdomar inom transportbranschen. Lastbils- och långtradarchaufförer är mest riskutsatta och står för över 80 procent av anmälda arbetsskador. Vanliga skadeorsaker är fallolyckor och att förlora kontrollen över sitt fordon eller transportutrustning.


Belastningsskador vanliga

Belastningsskador är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar inom transportbranschen och beror ofta på tunga lyft eller repetitivt arbete. Även sociala och organisatoriska faktorer har en stor betydelse för arbetsmiljön och hälsan.


Bra arbetsmiljö gynnar alla

Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, och gäller även den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön kan olyckor, belastningsskador och annan ohälsa förebyggas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka anställdas hälsa och säkerhet..