GDPR

GDPR


En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.


Vi på AUT Consulting AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.


Följande uppgifter sparas


•Namn

•E-postadress

•Telefonnummer

•Faktureringsuppgifter


Uppgifterna används för följande ändamål:


•Kontakt för att inhämta information alternativt lämna information av intresse för er eller mig

•Erbjudande om tjänster

•Nyhetsbrev

•Fakturera kostnader för tjänster


Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna hämtas i huvudsak från er själva och i andra hand från internet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Jag rensar i registren minst en gång per år och tar då bort de uppgifter som inte använts under året. 

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Ni har närsomhelst möjlighet att begära registerutdrag genom att kontakta mig via hemsidans kontaktuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

•Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

•Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

•Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.